דרשה שבועית

19 שנה לרצח יצחק רבין ז"ל
יזכור: יזכור אלוהים את נשמת יצחק בן רוזה ונחמיה רבין, מנהיג ומצביא; מדינאי חולם ומגשים, אשר נקטף בכדורי מרצח בן עמנו.
נזכור את הרעות אשר ליוותה את דמותו, דמות החייל והמפקד,שר צבאות ישראל.
נזכור את הלוחם אשר ייחל ליום בו יוכל עמו לכתת את חרבו למזמרה, לשבת תחת גפנו ותאנתו באין מחריד, וליהנות מפרות התקומה והשלום.
נזכור את המנהיג והמדינאי אשר הקדיש חייו לעם ישראל ומדינתו ונרצח בעת שירותו.
יזכור עם ישראל את ראש ממשלת ישראל, רב אלוף יצחק רבין, זכרו לברכה, וינצור את דבר הירצחו. ישכיל ישראל ויתאבל על חזון ומעש אשר חדלו, ויהי זכר האיש אות ומופת, וזכר הרצחו- לקח לדורות. (הרב יהורם מזור)

פרק לימוד:
אמר רבי אבא אמר שמואל: שלוש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל, הללו אומרים הלכה כמותנו והללו אומרים הלכה כמותנו. יצאה בת קול ואמרה: אלו ואלו דברי אלהים חיים הן, והלכה כבית הלל. וכי מאחר שאלו ואלו דברי אלהים חיים, מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן? מפני שנוחין ועלובין (פשוטים) היו, ושונין דבריהן ודברי בית שמאי. ולא עוד אלא שמקדימין דברי בית שמאי לדבריהן.
 תלמוד בבלי, מסכת עירובין, י“ג ע“ב

שני הקטעים האלה — התפילה והלימוד –נמצאים באתר של התנועה הרפורמית בישראל (www.reform.org.il) כחלק מטקס שאפשר לערוך בבית או במקום ציבורי. מועצת הרבנים הרפורמים קבעה שיום הזיכרון לרצח רבין הופך ליום תענית ובאותו יום לא יהיו חגיגות כגון חתונות ועוד אירועי שמחה. יהיה יום של חשבון נפש ולמידת לקחים במאבן נגד האלימות, חוסר הסובלנות והקרע שבעם.
לפי התאריך העברי, י"ב בחשון נופל בין פרשת "לך לך" לפרשת "וארא", בין מסע חיים לבין העקידה. למרבה הצער, לא היה מלאך שיעצור את הנשק של  הרוצח.  עד היום אנו נזכרים במעשה הבלתי נתפס ולא מתרגלים לאבדן.
יהיה זכרו ברוך. מי ייתן ונצליח להגשים את חלומו לשלום— לשלום בית בין בני עמנו ולשלום בין שכנים עוינים. כפי שכתוב בתפילה לשלום המדינה

"הָ סֵ ר  מִ ּקִ רְ ּבֵ נּו ׂשֵ נְאָ ה  וְ אֵ יבָ ה, קִ נְאָ ה  וְ רִ ישְ עּות.
וְ טַ ע  ּבִ לִ ּבְ נּו  אַ הֲ בָ ה  וְ אַ חֲ וָ ה, ׁשָ לֹום  וְ רֵ עּות. וְ קּיֵ ם ּבִ מְ הֵ רָ ה  חֲ זֹון
נְבִ אֶ ָך: ”ֹלא יִ ּשָׂ א  גֹוי אֶ ל גֹוי  חֶ רֶ ב, וְ ֹלא יִ לְ מְ דּו  עֹוד  מִ לְ חָ מָ ה“:
וְ נֹאמַ ר: אָ מֵ ן:  "

משולחנה של הרב מירי 03.11.2014