הכירו את הועד המנהל:

יו"ר - שרונה בוטנרו
גזברית - חוה הבר
חברי ועד - יואל (ג'ינגי) ויינגרטן, דיויד ברנשטיין, אמיר לדרר, סטיב ברנשטין, שלי סיגל, בתיה גרינמן
חברי ועדת ביקורת - אנדי רזניק, קרולינה זמורה

ברכת שלום הינה עמותה רשומה ברשם העמותות בעלת אישור ניהול תקין.
לניהולה נבחר בכל שנה ועד מנהל על ידי האסיפה הכללית, והוא האחראי על הניהול השוטף של העמותה.

הכירו את ההנהגה המתנדבת: